نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اینچه برون، شماره شیت 6964-IV ، فرمت jpg   (INCHEH BORUN برگه  6964-IV)