نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بابا حیدر، شماره شیت 6054-I ، فرمت jpg (BABA HEYDAR برگه  6054-I)