نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بابا میدان، شماره شیت 6250-I ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی  (BABA MEYDAN 1380 برگه  6250-I)