نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 باب الحکم، شماره شیت 7560-II ، فرمت jpg   (BAB AL HAKAM برگه  7560-II)