نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 باری کرفس، شماره شیت 6258-III ، فرمت jpg   (BARI CARAFS 6258 III)