نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 باش محله، شماره شیت 7663-IV ، فرمت jpg   (BASH MAHALLEH برگه  7663-IV)