نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 باغین، شماره شیت 7350-II ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (BAGHIN برگه  7350-II)