نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 باغ ملک، شماره شیت 5953-II ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (BAGH– MALEK برگه  5953-II)