نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 باغ یک، شماره شیت 6059-II ، برای تعیین مرز ملی مستثنیات (BAGH – E YEK برگه  6059-II)

این نقشه حاوی اطلاعات درباره زمین های زراعی در سال 1334 و پهنه های کشاورزی در دهه 40 است. این نقشه برای تفکیک مستثنیات از اراضی ملی و همچنین بررسی منابع طبیعی استفاده می شود. با استفاده از این نقشه می توانید عوارضی مانند جاده ها، مرزهای زمین های کشاورزی، سوابق کشت و سایر اطلاعات مربوط به زمین های زراعی و اراضی ملی را در دهه های 30 و 40 برای اطراف ملک خود شناسایی کنید.