نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بافق، شماره شیت 7053-II ، فرمت jpg   (BAFQ برگه  7053-II)