نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بال چاه، شماره شیت 8144-IV ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی  (BAL CHAH برگه  8144-IV)