نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بام، شماره شیت 7563-I ، فرمت jpg   (BAM برگه  7563-I)