نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بام، شماره شیت 7648-II ، فرمت jpg   (BAM برگه  7648-II)