نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بام رود، شماره شیت 8057-III ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (BAMRUD برگه  8057-III)