نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 برزل آباد، شماره شیت 7664-IV ، فرمت jpg   (BORZOL ABAD 1385 برگه  7664-IV)