نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بغداد آباد، شماره شیت 6853-II ، فرمت jpg   (BAGHDAD ABAD برگه  6853-II)