نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بلداجی، شماره شیت 6253-IV ، برای تعیین مرز ملی مستثنیات (BOLDAJI برگه  6253-IV)