نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بناروئیه، شماره شیت 6846-III ، فرمت jpg   (BANARUIYEH برگه  6846-III)