نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر انزلی، شماره شیت 25864-I ، فرمت jpg   (BANDAR – E ANZALI برگه  1382 5864-I)