نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر بند معلم، شماره شیت 7043-III ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (BANDAR -E BANDMOALEM برگه  7043-III)