نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر دلوار، شماره شیت 6247-IV ، فرمت jpg   (BANDAR-E DELVAR برگه  6247-IV)