نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر سیریک، شماره شیت 7443-III ، فرمت jpg   (BANDAR–E SIRIK برگه  7443-III)