نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر لافت، شماره شیت 7143-I ، برای تعیین مرز ملی مستثنیات (BANDAR -E LAFT برگه  7143-I)