نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر لنگه، شماره شیت 6943-II ، فرمت jpg (BANDAR -E LENGEH برگه  6943-II)