نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر هنگام، شماره شیت 7143-II ، فرمت jpg   (BANDAR -E HENGAM برگه  7143-II)