نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر چارک، شماره شیت 6843-II ، فرمت jpg   (BANDAR -E CHARK برگه  6843-II)