نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر گز، شماره شیت 6763-I ، فرمت jpg   (BANDAR-E GAZ برگه  6763-I)