نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بند نو، شماره شیت 6849-IV ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (BAND -E NOW برگه  6849-IV)