نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بهادران، شماره شیت 6952-I ، فرمت jpg   (BAHADORAN برگه  6952-I)