نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بهرمان، شماره شیت 7151-IV ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (BAHREMAN برگه  7151-IV)