نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بهمدی، شماره شیت 7541-IV ، فرمت jpg   (BAHMADI برگه  7541-IV)