نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بوشهر، شماره شیت 6147-I ، فرمت jpg   (BOOSHEHR برگه  6147-I)