نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بیاضه، شماره شیت 7056-IV ، فرمت jpg   (BAYAZEH برگه  7056-IV)