نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بیده ، شماره شیت 6351-IV ، فرمت jpg   (BIDEH 1378 برگه  6351-IV)