نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بیزدان، شماره شیت 6847-II ، فرمت jpg   (BIZDAN برگه  6847-II)