نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بی بی شیروان، شماره شیت 6964-II ، فرمت jpg   (BIBISHIRVAN برگه  6964-II)