نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تاج کوه، شماره شیت 7152-IV ، فرمت jpg   (TAJ KUH برگه  7152-4)