نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تادرویه، شماره شیت 6944-IV ، فرمت jpg   (TADRUYEH برگه  6944-IV)