نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تاقارود، شماره شیت 6159-III ، فرمت jpg   (TAGHARUD برگه  6159-III)