نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تایقان، شماره شیت 6058-II ، فرمت jpg   (TAYEQAN برگه  6058-II)