نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ترغبه ترقبه، شماره شیت 7862-I ، فرمت jpg   (TORQABEH برگه  7862-I)