نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ترود، شماره شیت 7060-IV ، فرمت jpg   (TORUD برگه  7060-IV)