نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تشکوه، شماره شیت 6963-III ، فرمت jpg   (TASHKUH – EBALA 1354 برگه  6963-III)