نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تفت، شماره شیت 6853-III ، فرمت jpg   (TAFT 1378 برگه  6853-III)