نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تقی اباد، شماره شیت 6850-I ، فرمت jpg   (TAQIABAD برگه  6850-I)