نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تل سیاه، شماره شیت 8049-I ، فرمت jpg   (TEL SIAH برگه  8049-1)