نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تنبک، شماره شیت 6445-III ، فرمت jpg   (TONBAC برگه  6445-III)