نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تنگ راه ، شماره شیت 7461-I ، فرمت jpg   (TANGRAH (1357) برگه  7461-I)