نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تنگ هانا، شماره شیت 6848-IV ، فرمت jpg   (TANG -E HANA برگه  6848-IV)