نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تهران، شماره شیت 6261-II ، فرمت jpg   (TEHRAN برگه  6261-II)